Bản đồ Sản xuất Hữu cơ

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC TIỀM NĂNG SINH THÁI HÒA LẠC

Áp dụng bộ tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Hữu cơ USDA

Tổ chức chứng nhận: : CERES

Trạng thái chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn Hữu cơ

Xem chi tiết

Liên nhóm Hữu cơ Trác Văn, Hà Nam

Áp dụng bộ tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam

Tổ chức chứng nhận: : PGS Việt Nam

Trạng thái chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn Hữu cơ

Xem chi tiết

Liên nhóm Hữu cơ Đông Lai

Áp dụng bộ tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam

Tổ chức chứng nhận: : PGS Hữu cơ Tân Lạc

Trạng thái chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn Hữu cơ

Xem chi tiết

Liên nhóm Thanh Xuân

Áp dụng bộ tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam

Tổ chức chứng nhận: : PGS Việt Nam

Trạng thái chứng nhận: Đảm bảo Hữu cơ

Xem chi tiết

Liên nhóm Lương Sơn

Áp dụng bộ tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam

Tổ chức chứng nhận: : PGS Việt Nam

Trạng thái chứng nhận: Đảm bảo Hữu cơ

Xem chi tiết

Liên nhóm Hữu cơ Thanh Hối

Áp dụng bộ tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam

Tổ chức chứng nhận: : PGS Hữu cơ Tân Lạc

Trạng thái chứng nhận: Đang chuyển đổi

Xem chi tiết

Liên nhóm Hữu cơ Chiềng Yên

Áp dụng bộ tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam

Tổ chức chứng nhận: : PGS Hữu cơ Vân Hồ

Trạng thái chứng nhận: Đang chuyển đổi

Xem chi tiết