Ban điều phối PGS Hữu cơ Tuyên Quang

Submitted by HiepBio on T6, 01/22/2021 - 09:40
Ảnh Đại diện

PGS Tuyên Quang thành lập năm 2017.

Sản phẩm cam sành Hàm Yên, Bưởi hữu cơ.

Đây là sản phẩm của dự án của Tổ chức ADDA phối hợp với Hiệp hội hữu cơ Việt Nam và Hội hữu cơ tỉnh Tuyên Quang.