Liên nhóm Hữu cơ Trác Văn, Hà Nam

Bản đồ

20.631499039493, 106.00863152731

Áp dụng Bộ tiêu chuẩn
Trạng thái chứng nhận
Đạt tiêu chuẩn Hữu cơ
Tổ chức Chứng nhận
Giới thiệu

Là 1 thành viên của Ban điều phối PGS Việt Nam