Thăm quan Giám sát

Ngày Ảnh minh họa Công việc Ghi chú Đơn vị
Thăm vườn hữu cơ

Các nhóm đã ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất.

Nhóm hữu cơ Mường Hai