Thăm vườn hữu cơ

Thanh tra tại đơn vị
Ngày thanh tra
Ghi chú hoạt động thanh tra

Các nhóm đã ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất.