Nhật ký sản xuất

Ngày Ảnh minh họa Công việc Ghi chú Đơn vị
Thử nghiệm bón rau bằng phân giun quế

Bổ xung dinh dưỡng và giun vào khi vực sản xuất.

Hữu cơ Trác Văn
Bón phân

Bổ xung dinh dưỡng cho cây bưởi.

Nhóm Hữu cơ Bái Trang
Phun thuốc bảo vệ thực vật

Do nhiều rệp quá nên cần phun.

Tổ hợp tác Vân Hồ Xanh