Luân canh cây trồng

    1. Luân canh cây trồng là sự thay đổi các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích phù hợp với sinh trưởng của cây.

Luân canh là biện pháp quan trọng trong canh tác hữu cơ. Việc thiết kế các công thức luân canh tốt và hiệu quả là rất cần thiết. Nên lựa chọn cây trồng nên chọn cây có hệ thống rễ ăn sâu bố trí sau cây có rễ ăn nông để giữ cấu trúc của đất và thoát nước tốt, cây có sinh khối rễ cao và thấp để tạo điều kiện cho sinh vật đất hoạt động trong đó có giun đất, cây cố định Nitơ với cây có nhu cầu Nitơ cao, cây ức chế cỏ, cây ký chủ khi cần thiết.

Luân canh cần được xem là bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra sự đa dạng thực vật cần thiết. Luân canh là việc trồng một chuỗi các loại cây khác nhau ở trong cùng thửa ruộng từ vụ này tiếp sau vụ kia.  Khi lựa chọn các chuỗi luân canh, cần gắn với mục đích không chỉ làm giảm đến mức thấp nhất sâu bệnh hại mà còn cải tạo độ phì nhiêu của đất và phòng ngừa xói mòn. Chú ý hơn nữa việc đưa vào luân canh các loại cây họ đậu, cây làm thức ăn gia súc và để đất cho cỏ mọc nhằm đạt các

Luân canh đem lại nhiều tác dụng và có tầm quan trọng đáng kể như:

  • Điều hòa dinh dưỡng trong đất: Mỗi loại cây trồng khác nhau, thậm chí mỗi giống cây trồng cũng yêu cầu lượng dinh dưỡng khác nhau cho nên độc canh dẫn đến kiệt quệ một loại dinh dưỡng nào đó trong đất, còn luân canh các loại cây khác nhau, sử dụng dinh dưỡng khác nhau, chất dinh dưỡng có trong đất được điều hoà.
  • Luân canh để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh: Sâu bệnh hại cây trồng có tính chuyên tính, tức là chỉ hại một hoặc một số cây trồng mà không gây hại đối với các loại cây trồng khác. Một số loại cây trồng dễ nhiễm sâu bệnh như Cà chua, Khoai tây, Thuốc lá… song nhiều loại cây trồng lại có tác dụng chống lại sâu bệnh như hành, Tỏi...Vì vậy, khi luân canh môi trường thay đổi, sâu bệnh giảm, cỏ dại bị hạn chế hoặc bị tiêu diệt. Luân canh là biện pháp chính để điều khiển sâu bệnh và cỏ dại trong canh tác hữu cơ.
  • Luân canh góp phần tạo nên đa dạng sinh học: Đa dạng sinh học đạt được khi các loại cây trồng, vật nuôi và các loài sinh vật khác có mặt nhiều nhất có thể, tạo ra điều kiện thích hợp để thiết lập sự cân bằng của một hệ sinh thái dù tự nhiên hay nhân tạo. Luân canh là một cách để thiết lập đa dạng sinh học cho hệ thống canh tác.