Hệ sinh thái

Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung với nhau và phát triển trong cùng một môi trường nhất định, các quần thể sinh vật sống chung trong môi trường đó sẽ có quan hệ tương tác với nhau và cả với yếu tố vô sinh mà chúng sống trong đó.

Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết con đường trao đổi vật chất và năng lượng trong quần xã. Chức năng của hệ sinh thái là duy trì môi trường sống cho mọi sinh vật. Có thể nói chức năng của hệ sinh thái rất quan trọng trong sinh học và nền kinh tế. Trong hệ sinh thái các sinh vật được chia thành 3 nhóm chính:

  • Sinh vật sản xuất :  là các sinh vật có chức năng tổng hợp các chất hữu cơ từ vật chất vô sinh (như tảo, thực vật) dưới tác động của ánh sáng mặt trời.
  • Sinh vật tiêu thụ : đây là hệ thống động vật với các bậc khác nhau như bậc 1 là động vật chuyên ăn thực vật, còn động vật bậc 2 sẽ ăn thịt…
  • Sinh vật phân hủy: là các sinh vật (như nấm, vi khuẩn…) có chức năng phân hủy các xác chết của những sinh vật khác, sau đó chuyển hóa chúng thành các thành phần dinh dưỡng cho thực vật.

Sơ đồ của hệ sinh thái là một vòng tròn khép kín không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Các sinh vật trong vòng tròn đó không mất đi đâu mà chỉ chuyền từ nơi này qua nơi khác.C

Các yếu tố vô sinh gồm có các yếu tố chính là:

  • Nhiệt độ: mỗi sinh vật thường có ngưỡng nhiệt độ nhất định, trên và dưới ngưỡng đó sinh vật sẽ ngừng hoạt động và chết, có ngưỡng tối ưu là ngưỡng sinh vật phát triển tốt nhất.
  • Độ ẩm: độ ẩm không khí, độ ẩm đất cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của sinh vật.
  • Ánh sáng mặt trời: thời gian và cường độ ánh sáng quyết định rất nhiều tới trạng thái sinh lý của cây, nhiều giả thuyết cho rằng thời gian chiều sáng trong ngày giúp cây cối biết được mùa nào đang tới và chuyển trạng thái ra qua, chăm sóc quả...
  • Bão, lũ, mưa.... cũng là những yếu tố sinh thái cần quan tâm