4 Nguyên tắc trong thực hành canh tác hữu cơ

Sức khỏe: xuất phát từ đất khỏe, giống khỏe, hệ sinh thái khỏe, cây trồng vật nuôi khỏe từ đó tạo ra thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho con người.

Sinh Thái: Người canh tác cần hiểu về các chu trình sinh thái, vận dụng chúng, bảo tồn đa dạng các loài trong hệ sinh thái nông nghiệp.

Cẩn trọng: Việc áp dụng kỹ thuật mới, giống mới, vật tư mới, hay toàn bộ quy trình kỹ thuật cần được thực hiện một cách cẩn trọng.

Công bằng: với các bên tham gia trong chuỗi giá trị nông sản hữu cơ gồm: Nhà cung ứng vật tư đầu vào, Nhà Nông, Nhà phân phối và khách hàng cần có mối quan hệ công bằng về giá thành và giá trị nhận được. Đảm bảo không bên nào bị thiệt thòi nhằm đảm bảo các bên gắn bó lâu dài với chuỗi giá trị nông sản hữu cơ.

Theo IFOAM