Hãy tìm hiểu các thông tin nông nghiệp hữu cơ tại - Huuco.net

Địa điểm để bạn mua sản phẩm hữu cơ đáng tin cậy và có chứng nhận:

  1. Bản đồ Cửa hàng thực phẩm hữu cơ tại Hà Nội
  2. Bản đồ Cửa hàng thực phẩm hữu cơ tại Thành phố Hồ Chí Minh
  3. Bản đồ Cửa hàng thực phẩm hữu cơ tại Đà Nẵng

(nếu bạn là Chủ cửa hàng và chưa thấy cửa hàng của bạn xuất hiện ở đây hãy liên lạc thông tin cho mình qua email huuco.net@gmail.com

Sản phẩm Hữu cơ nghĩa là Đơn vị sản xuất Cam kết tuân thủ theo Bộ tiêu chuẩn Hữu cơ được công bố và đáng tin cậy, đồng thời Đơn vị phải được cấp chứng nhận bởi đơn vị có Chức năng nhiệm vụ chứng nhận và đủ năng lực.

  1. Danh sách các Bộ tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ.
  2. Danh sách các Tổ chức chứng nhận Nông nghiệp Hữu cơ
  3. Chúng tôi đang sưu tầm và cung cấp thông tin Bản đồ các đơn vị sản xuất nông nghiệp Hữu cơ.

(Các đơn giản nhất để nhận biết 1 sản phẩm Hữu cơ là bạn phải nhìn thấy Biểu tượng của Bộ tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ gắn trên sản phẩm mà Đơn vị sản xuất được Đơn vị chứng nhận Chứng nhận và cấp phép sử dụng logo, hãy xem Danh sách các Bộ tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ để nhận biết các logo)

Nếu bạn là người đang canh tác hữu cơ hoặc đang lên kế hoạch chuyển đổi canh tác nông nghiệp hữu cơ hãy tìm hiểu 2 nội dung sau:

  1. Hướng dẫn các kỹ thuật trong nông nghiệp hữu cơ
  2. Lựa chọn các vật tư được phép sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ.

Hãy cùng nhau Bảo vệ Sức khỏe và Môi trường.